Septembrové vyúčtovania odmien

O odmenách pre autorov za káblovú retransmisiu, rozmnožovanie pre osobnú potrebu a verejný prenos prostredníctvom technických zariadeníFilmy sú úspešné, ak sú opakovane premietané a vysielané, ak ich znovu a znovu prijíma nový divák, ideálne nielen v domácom prostredí. LITA eviduje každé použitie diela a dôsledne dbá na vyplácanie autorských odmien. Okrem finančného zadosťučinenia prináša aj komplexný prehľad o frekventovanosti vysielania diela a sekundárne aj dôkaz o diváckej preferencii.
— Mariana Čengel Solčanská, režisérka filmov Únos, Legenda o lietajúcom Cypriánovi, Láska na vlásku a ďalších

Pred niekoľkými týždňami LITA autorom vyplatila odmeny za knižničné výpožičky a reprografické rozmnožovanie ich diel. LITA kolektívne spravuje aj práva autorov na káblovú retransmisiu, rozmnožovanie pre osobnú potrebu a verejný prenos prostredníctvom technických zariadení. V nasledujúcom článku Vám predstavíme systém vyplácania odmien pre autorov za tieto použitia.


titulna 4.jpg

Káblová retransmisia

Koľkí z nás využívame služby „kábloviek“?  Umožňujú nám sledovanie veľkého množstva televíznych a rozhlasových staníc. Je však dôležité uvedomiť si, že program týchto staníc pozostáva z diel autorov a kábloví operátori potrebujú súhlas na takéto šírenie ich diel. Za získanie súhlasu uhrádzajú autorom prostredníctvom LITA licenčnú odmenu.  

Výber odmien pre autorov za šírenie ich diel káblovou retransmisiou umožnila európska smernica z roku 1993.

Právo na odmenu za káblovú retransmisiu patrí medzi povinne kolektívne spravované práva, keďže jeho individuálne uplatnenie je v praxi pre autorov nemožné

Čo je káblová retransmisia podľa slovenského autorského zákona? Pod pojmom retransmisia diela sa rozumie šírenie vysielaného diela, ktoré uskutočňuje iná osoba ako vysielateľ a ktoré môže byť prijímané verejnosťou prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete. Káblová retransmisia diela je retransmisia, ktorá môže byť prijímaná verejnosťou prostredníctvom káblového, satelitného alebo mikrovlnného systému.

Na Slovensku je povinnosť káblových operátorov získať súhlas a platiť autorom odmeny stanovená  zákonom už od roku 1997, kedy bol prijatý autorský zákon č. 383/1997 Z.z. a zákon o kolektívnej správe práv č. 283/1997 Z.z. Štyri organizácie kolektívnej správy (LITA, OZIS, SLOVGRAM, SOZA) sa dohodli, že za všetky bude zmluvy s používateľmi uzatvárať a odmeny vyberať SOZA. Je to jednoduchšie pre nositeľov práv aj používateľov. Práva sú uplatňované jednotne a ľahko vysporiadateľné na jednom mieste. Takto sa udeľujú súhlasy za použitie diel káblovou retransmisiou a vyberajú odmeny nielen za slovenských, ale aj zahraničných autorov.  

O tom, ako je stanovená výška odmeny a na základe akých princípov sa rozdeľuje medzi autorov sa dočítate tu.    


KR.png

Rozmnožovanie pre osobnú potrebu

Vytvoriť si pre vlastnú potrebu kópiu diela na DVD, iPod, uložiť v notebooku, smartphone atď., to všetko nám umožňuje technický pokrok. 

Hoci má autor právo udeľovať súhlas na každé použitie diela, vrátane vyhotovenia rozmnoženiny diela, autorský zákon vyníma rozmnožovanie pre osobnú potrebu spod tohto všeobecného pravidla a umožňuje fyzickým osobám vyhotovovať rozmnoženiny legálne sprístupnených diel bez potreby získania súhlasu autora. Za toto použitie nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu. Autor má však právo na náhradu odmeny, ktorá je kompenzáciou ujmy za voľné rozmnožovanie jeho diela.

Prvou krajinou, ktorá pristúpila k vyberaniu náhrad odmien pre autorov aj za súkromné kopírovanie bolo Nemecko. Urobilo tak už v roku 1966. Odvtedy sa systém vyberania náhrad odmien rozšíril takmer do celej Európy a na všetky kontinenty.

Nie vo všetkých krajinách je ale rovnaký model výberu náhrad odmien za takéto použitie. V niektorých je financovaný zo štátneho rozpočtu, v iných sú osobami povinnými uhrádzať náhrady odmien dovozcovia a výrobcovia zariadení, ktoré umožňujú súkromné (domáce) kopírovanie (výrobcovia alebo distribútori prázdnych nosičov alebo zariadení, slúžiacich na ukladanie údajov, atď.). Náhrady odmien sa vyberajú buď ako percento z predajnej ceny, alebo ako paušálna sadzba. V jednotlivých krajinách sa líšia sadzby aj spôsoby výberov. 

V niektorých krajinách nie všetky vyzbierané náhrady odmien putujú priamo autorom. Časť z nich sa využíva na podporu miestnej kultúry. Napríklad vo Francúzsku, ktoré je v súčasnosti krajinou s najvyšším príjmom zo súkromného kopírovania, sa 25% vybratých náhrad odmien musí použiť na miestne spoločenské a kultúrne aktivity a v susednom Rakúsku je to až na úrovni 50%.

Na akých princípoch funguje vyberanie a vyplácanie náhrad odmien za rozmnožovanie pre osobnú potrebu na Slovensku sa dočítate tu.


ROP.png

Verejný prenos diel prostredníctvom technických zariadení

Hotely, reštaurácie aj kaviarne tiež umožňujú šírenie autorskoprávne chránených diel umiestnením TV prijímača vo svojich priestoroch. Takéto použitie nazývame verejný prenos vysielania prostredníctvom technických zariadení. Aj na takéto použitie diel je potrebné získať súhlas autora. Prevádzkovatelia ubytovacích a iných (reštaurácie, kaviarne, bary) zariadení tým totiž umožňujú prístup k dielam na miestach, kde by ich bez tohto prenosu nebolo možné vnímať. Uzatvárajú preto licenčnú zmluvu s LITA, ktorou je im udelený potrebný súhlas. Na základe uzatvorenej zmluvy autorom uhrádzajú odmenu za použitie ich diel. 

Viac o verejnom prenose sa dozviete tu


Ho.png

Vyzbierané odmeny pre autorov za tieto použitia vie LITA rozdeliť len medzi tých autorov a za tie ich diela, o ktorých má informácie. K tomu potrebujeme Vašu spoluprácu. Nahlasovaním svojich diel aj osobných údajov cez portál Moja LITA sa podieľate na efektívnom fungovaní vyplácania odmien za hromadné použitia a tým ovplyvňujete aj výšku svojich každoročných odmien.