shakespeare2080x800.jpg
 

LITA v oblasti dramatickej tvorby zastupuje autorov divadelných diel:

  • dramatických diel, vrátane dramatizácií literárnych predlôh, úprav a spracovaní diel do dramatickej podoby

  • prekladov dramatických a hudobnodramatických diel

  • libriet a hudby hudobnodramatických diel (opery, operety, muzikály, balety a pod.)

  • choreografie k dramatickým a hudobnodramatickým dielam

 

Kontaktujte nás

Pre viac informácií môžete priamo kontaktovať oddelenie, ktoré sa špecializuje na vašu oblasť tvorby, na adrese divadelne@lita.sk
  
1

1

 

Autori udeľujú súhlas na použitie diela (licenciu), ak ich dielo chce divadlo uviesť na verejnosti

Súhlas s divadelným uvedením (podľa autorského zákona verejným vykonaním) diela udeľuje zmluvou divadlu LITA v mene autorov, ktorí majú uzatvorenú zmluvu o zastúpení. 

V právne perfektnej zmluve s divadlom alebo iným usporiadateľom scénického podujatia, LITA dojednáva pre autora čo najvýhodnejšie podmienky tak, aby neboli „vykúpené“ jeho práva, zmluva neobsahovala „skryté“ ustanovenia nevýhodné pre autora a boli zabezpečené aj jeho osobnostné práva. 

 
2

2

 

Autor má zabezpečenú licenčnú odmenu za každé predstavenie doma i v zahraničí – na domácej scéne divadla aj pri zájazdoch súborov

Licenčná odmena môže mať formu percentuálneho podielu z hrubých tržieb (tzv. tantiémy) alebo formu paušálu za každé odohrané predstavenie, napr. pri predstaveniach bez výberu vstupného. Pri dojednávaní odmeny LITA vychádza z požiadaviek autora, z aktuálneho sadzobníka a našich dlhoročných skúseností v tejto oblasti, ktoré pre autora obyčajne znamenajú silnejšiu vyjednávaciu pozíciu.

Uplatňovanie práv divadelných autorov za rôzne spôsoby použitia ich diel v zahraničí zabezpečuje LITA na základe a v súlade s recipročnými zmluvami so sesterskými spoločnosťami.

Sadzobník autorských odmien:

 
3

3

 

LITA pre autorov vyberá a vypláca tantiémy 

V súlade s podmienkami licenčnej zmluvy LITA zabezpečuje pre autora pravidelný výber tantiém, sleduje dodržiavanie zmluvne dohodnutých platobných podmienok.

Odmeny vyúčtuje a poukazuje na účet autora v termínoch s ním dohodnutých, najneskôr však do dvoch mesiacov od prijatia platby.

 

— prof. Peter Pavlac — dramatik, dramaturg a pedagóg

Nahlasovanie diel prostredníctvom portálu Moja LITA

Pre uplatňovanie práv autorov je veľmi dôležité, aby LITA vedela, ktorý autor aké dielo vytvoril. Diela a ich použitie autori nahlasujú prostredníctvom portálu Moja LITA.

 

Dôležité termíny

Nahlasovanie diel a registrácia ich použití cez portál Moja LITA prebieha vždy najneskôr do 28. februára, následne prebieha vyúčtovanie odmien.

 

Staňte sa zastupovaným autorom 

Stačí si stiahnuť a vytlačiť formulár Zmluvy o zastupovaní pre autorov.

Vyplnený a podpísaný ho pošlite na našu adresu:

LITA, autorská spoločnosť
Mozartova 9
811 02 Bratislava