— prof. Peter Pavlac — dramatik, dramaturg a pedagóg
 

LITA v oblasti dramatickej tvorby zastupuje autorov divadelných diel:

  • dramatických diel, vrátane dramatizácií literárnych predlôh, úprav a spracovaní diel do dramatickej podoby
  • prekladov dramatických a hudobnodramatických diel
  • libriet a hudby hudobnodramatických diel (opery, operety, muzikály, balety a pod.)
  • choreografie k dramatickým a hudobnodramatickým dielam
 

Kontaktujte nás

Pre viac informácií môžete priamo kontaktovať oddelenie, ktoré sa špecializuje na vašu oblasť tvorby, na adrese divadelne@lita.sk
  
  1    

1

 

 

Autori udeľujú súhlas na použitie diela (licenciu), ak ich dielo chce divadlo uviesť na verejnosti

Súhlas s divadelným uvedením (podľa autorského zákona verejným vykonaním) diela udeľuje zmluvou divadlu LITA v mene autorov, ktorí majú uzatvorenú zmluvu o zastúpení. 

V právne perfektnej zmluve s divadlom alebo iným usporiadateľom scénického podujatia, LITA dojednáva pre autora čo najvýhodnejšie podmienky tak, aby neboli „vykúpené“ jeho práva, zmluva neobsahovala „skryté“ ustanovenia nevýhodné pre autora a boli zabezpečené aj jeho osobnostné práva. 

 
  2    

2

 

 

Autor má zabezpečenú licenčnú odmenu za každé predstavenie doma i v zahraničí na domácej scéne divadla aj pri zájazdoch súborov

Licenčná odmena môže mať formu percentuálneho podielu z hrubých tržieb (tzv. tantiémy) alebo formu paušálu za každé odohrané predstavenie, napr. pri predstaveniach bez výberu vstupného. Pri dojednávaní odmeny LITA vychádza z požiadaviek autora, z aktuálneho sadzobníka a našich dlhoročných skúseností v tejto oblasti, ktoré pre autora obyčajne znamenajú silnejšiu vyjednávaciu pozíciu.

Uplatňovanie práv divadelných autorov za rôzne spôsoby použitia ich diel v zahraničí zabezpečuje LITA na základe a v súlade s recipročnými zmluvami so sesterskými spoločnosťami.

 
  3    

3

 

 

LITA pre autorov vyberá a vypláca tantiémy 

V súlade s podmienkami licenčnej zmluvy LITA zabezpečuje pre autora pravidelný výber tantiém, sleduje dodržiavanie zmluvne dohodnutých platobných podmienok.

Odmeny vyúčtuje a poukazuje na účet autora v termínoch s ním dohodnutých, najneskôr však do dvoch mesiacov od prijatia platby.

 

 

Nahlasovanie diel prostredníctvom portálu Moja LITA

Pre uplatňovanie práv autorov je veľmi dôležité, aby LITA vedela, ktorý autor aké dielo vytvoril. Diela a ich použitie autori nahlasujú prostredníctvom portálu Moja LITA.

 

Dôležité termíny

Nahlasovanie diel a registrácia ich použití cez portál Moja LITA prebieha vždy najneskôr do 28. februára, následne prebieha vyúčtovanie odmien.

 

Staňte sa zastupovaným autorom 

Stačí si stiahnuť a vytlačiť formulár Zmluvy o zastupovaní pre autorov.

Vyplnený a podpísaný ho pošlite na našu adresu:

LITA, autorská spoločnosť
Mozartova 9
811 02 Bratislava