Awoodtype-846089_1920.jpg
 

Na všetky vydania diel v periodickej alebo neperiodickej tlači, šírenie vo forme e-knihy, sprístupnenie diela prostredníctvom internetu, zaradenie diela do súborného diela (noviny, časopisy, antológie) potrebuje vydavateľ súhlas autora – licenciu

 

Kontaktujte nás

Pre akékoľvek ďalšie informácie nás môžete priamo kontaktovať na e-mailovej adrese: berglova@lita.sk


 
     1    

 

1

 

 

Vydavateľ musí mať súhlas – licenciu bez ohľadu na to, či ide o komerčné alebo nekomerčné použitie, či použije dielo celé alebo len jeho časť a či rozširuje dielo bezodplatne

LITA sprostredkuje súhlas všetkých zastupovaných autorov (pôvodného autora diela, spoluautorov, prekladateľa, ilustrátora) a ich dedičov. V licenčných zmluvách dojednáva obojstranne prijateľné podmienky, vrátane licenčných odmien. 

 

 
        2    

 

 

2

 

 

Ako získať licenciu na vydanie diela

Pre zistenie dostupnosti práv a predbežných podmienok použitia stačí vyplniť priložený formulár a zaslať ho mailom na adresu berglova@lita.sk

Po dohode o licenčných podmienkach LITA uzatvorí v mene nositeľov práv, autorov i dedičov, s vydavateľom licenčnú zmluvu.

 

  3    

3

 

 

Licencia na iné spôsoby použitia

Podobne ako pri vydaní diela, aj pri iných použitiach, stačí na mailovú adresu berglova@lita.sk popísať, akým spôsobom mienite dielo alebo diela použiť, príslušný pracovník s Vami vstúpi do kontaktu, dohodne licenčné podmienky a uzatvorí zmluvu.