Fond LITA, autorskej spoločnosti, na podporu sociálnych, kultúrnych a vzdelávacích potrieb


1

Použitie prostriedkov určených na sociálne účely

 

Pod použitím prostriedkov na sociálne účely sa rozumie pomoc v náhlej núdzi (napr. úmrtie blízkej osoby, dlhodobá práceneschopnosť v dôsledku ťažkej ujmy na zdraví, živelná pohroma alebo iné podobné závažné nepredvídateľné udalosti).

 

 

Ako si podať žiadosť

Žiadosť o poskytnutie prostriedkov môže fyzická osoba, ktorá je členom LITA, v prípade úmrtia člena LITA blízka osoba.

Žiadosť musí obsahovať popis skutkového stavu, musí byť preukázaná hodnoverným spôsobom s doložením hodnoverných dokladov (doklad o práceneschopnosti, úmrtný list, preukázanie príjmov hodnoverným dokladom).

 

2

Použitie prostriedkov určených na kultúrne účely

 

Pod použitím prostriedkov na kultúrne účely sa rozumie použitie na poskytnutie finančného prostriedku súvisiaceho s:

  • udeľovaním cien
  • organizáciou festivalov
  • dňami slovenskej kultúry
  • inými významnými kultúrnymi projektami podporujúcimi autorov zastupovaných LITA a jednotlivé oblasti ich tvorby
 

Ako si podať žiadosť 

O poskytnutie podpory môže žiadať fyzická alebo právnická osoba. Žiadosť musí obsahovať účel a zdôvodnenie projektu/podujatia, jeho popis a výšku sumy, o ktorú žiadateľ žiada.

 

3

Použitie prostriedkov určených na vzdelávacie účely

 

Pod použitím prostriedkov na vzdelávacie účely sa rozumie použitie na podporu projektov cielených na:

  • zvyšovanie autorskoprávneho vedomia nositeľov práv a verejnosti
  • zvyšovanie vedomia o význame tvorby pre spoločnosť
  • vzdelanie a výskum v odboroch podporujúcich tvorbu v oblasti autorského práva
 

Ako si podať žiadosť 

O poskytnutie podpory môže žiadať fyzická alebo právnická osoba. Žiadosť musí obsahovať účel projektu, jeho popis a výšku sumy, o ktorú žiadateľ žiada.


 

i

O poskytnutí príspevku rozhoduje na základe žiadosti žiadateľa o poskytnutie finančných prostriedkov Výbor LITA.