— Ctibor Bachratý — fotograf
 

Fotografia je ako výsledok tvorivej duševnej činnosti chránená autorským zákonom

 

LITA zastupuje fotografov vo vzťahu k týmto použitiam diel:

 • vyhotovenie rozmnoženín (reprodukcií)
 • sprístupňovanie verejnosti – internet
 • droit de suite
 • verejné vystavenie
 • reprografické rozmnožovanie
 • vypožičiavanie
 • verejný prenos
 

Kontaktujte nás

Pre viac informácií môžete kontaktovať našich kolegov, ktorí sa na vašu oblasť tvorby špecializujú:
vytvarne@lita.sk

 

 
 1   

1

 

 

LITA sprostredkuje súhlas autora a udelí licenciu na rôzne spôsoby použitia fotografií

Reprodukcie fotografíí je možné použiť v neperiodickej i periodickej tlači,
na plagátoch, na reklamné účely a množstvom ďalších komerčných i nekomerčných spôsobov použitia.

Súhlas na použitie diel (licenciu) udeľuje LITA za autorov, s ktorými uzatvorila zmluvu o zastupovaní. V licenčných zmluvách dojednáva pre autorov podmienky, ktoré maximálne vyhovujú ich záujmom, zabezpečuje pre nich odmenu a v dohodnutých termínoch ju autorom vypláca.

 
 2   

2

 

 

Online siete dali používaniu fotografií nový rozmer, 
umožnili však aj oveľa viac neoprávnených použití

Nízka úroveň autorskoprávneho povedomia, záplava neoznačených fotografií a neprehľadné obchodovanie s fotografiami prostredníctvom fotobánk komplikuje systém udeľovania licencií a výberu autorských odmien. Získanie práv z jedného miesta je výhodné pre fotografov i používateľov.

LITA zverejnila a pravidelne dopĺňa zoznam zastupovaných autorov, čo umožňuje používateľom požiadať o uzatvorenie licenčnej zmluvy za podmienok uvedených v Sadzobníku LITA a fotografom zabezpečenie ich práv prostredníctvom LITA. 

 
 3   

3

 

 

Odmena za ďalší predaj originálu fotografie 

Ak originál fotografie ďalej predáva aukčná spoločnosť, dražobník alebo iná osoba zaoberajúca sa predajom výtvarných diel/fotografií a ak nejde o prvý, ale ďalší predaj diela, má autor v určitých prípadoch nárok na dodatočnú odmenu. Odmeny od obchodníkov s výtvarnými dielami/fotografiami zabezpečuje pre autorov LITA a posiela ich autorom/dedičom raz ročne.

 
 
 4   

4

 

 

Ďalšie použitia fotografií

Vystavenie fotografií v galériách a v iných verejných priestoroch, reprografické rozmnožovanie, vypožičiavanie, káblová retransmisia, verejný prenos sú ďalšími významnými spôsobmi použitia fotografií. V týchto prípadoch sú práva autorov na základe zákona spravované kolektívnym správcom, teda LITA.

LITA pre autorov fotografií zabezpečuje v súlade s licenčnými zmluvami odmeny a náhrady odmien v súlade so sadzobníkom alebo predpismi a následne im ich vypláca v termínoch uvedených v rozúčtovacom poriadku.

 
 5   

5

 

 

Osobnostné práva fotografa

Právo na označenie diela svojím menom je osobnostným právom autora. V prípade fotografií je označenie diela menom autora aj dôležitým identifikačným znakom. LITA pri uzatváraní licenčných zmlúv dôsledne dbá na naplnenie tohto práva používateľmi.

 

 

Úschova diel

Autor sa môže dozvedieť, že jeho dielo bolo zverejnené pod menom inej osoby. Pri spore o autorstvo môže autorovi naša služba úschovy poslúžiť ako nepriamy dôkaz toho, kedy si dielo v LITA uschoval, resp. že dielom disponoval skôr, ako ho zverejnil niekto iný.

 

Uplatňovanie práv v zahraničí

Uplatňovanie práv fotografov za rôzne spôsoby použitia ich diel v zahraničí zabezpečuje LITA na základe a v súlade s recipročnými zmluvami so sesterskými spoločnosťami.

 

Nahlasovanie diel prostredníctvom portálu Moja LITA

Pre uplatňovanie práv autorov je veľmi dôležité, aby LITA vedela, ktorý autor aké dielo vytvoril. Diela a ich použitie autori nahlasujú prostredníctvom portálu Moja LITA.

 

Dôležité termíny

Nahlasovanie diel a registrácia ich použití cez portál Moja LITA prebieha vždy najneskôr do 28. februára, následne prebieha vyúčtovanie odmien.

 

Staňte sa zastupovaným autorom 

Stačí si stiahnuť a vytlačiť formulár Zmluvy o zastupovaní pre autorov.

Vyplnený a podpísaný ho pošlite na našu adresu:

LITA, autorská spoločnosť
Mozartova 9
811 02 Bratislava