fotograf2080x800.jpg
 

Fotografia je ako výsledok tvorivej duševnej činnosti chránená autorským zákonom

 

LITA zastupuje fotografov vo vzťahu k týmto použitiam diel:

  • vyhotovenie rozmnoženín (reprodukcií)

  • sprístupňovanie verejnosti – internet

  • droit de suite

  • verejné vystavenie

  • reprografické rozmnožovanie

  • vypožičiavanie

  • verejný prenos

 

Kontaktujte nás

Pre viac informácií môžete kontaktovať našich kolegov, ktorí sa na vašu oblasť tvorby špecializujú:
vytvarne@lita.sk

 

 
1

1

 

LITA sprostredkuje súhlas autora a udelí licenciu na rôzne spôsoby použitia fotografií

Reprodukcie fotografíí je možné použiť v neperiodickej i periodickej tlači,
na plagátoch, na reklamné účely a množstvom ďalších komerčných i nekomerčných spôsobov použitia.

Súhlas na použitie diel (licenciu) udeľuje LITA za autorov, s ktorými uzatvorila zmluvu o zastupovaní. V licenčných zmluvách dojednáva pre autorov podmienky, ktoré maximálne vyhovujú ich záujmom, zabezpečuje pre nich odmenu a v dohodnutých termínoch ju autorom vypláca.

 
2

2

 

Online siete dali používaniu fotografií nový rozmer, 
umožnili však aj oveľa viac neoprávnených použití

Nízka úroveň autorskoprávneho povedomia, záplava neoznačených fotografií a neprehľadné obchodovanie s fotografiami prostredníctvom fotobánk komplikuje systém udeľovania licencií a výberu autorských odmien. Získanie práv z jedného miesta je výhodné pre fotografov i používateľov.

LITA zverejnila a pravidelne dopĺňa zoznam zastupovaných autorov, čo umožňuje používateľom požiadať o uzatvorenie licenčnej zmluvy za podmienok uvedených v sadzobníkoch LITA a fotografom zabezpečenie ich práv prostredníctvom LITA. 

Sadzobník autorských odmien:

 
3

3

 

Odmena za ďalší predaj originálu fotografie 

Ak originál fotografie ďalej predáva aukčná spoločnosť, dražobník alebo iná osoba zaoberajúca sa predajom výtvarných diel/fotografií a ak nejde o prvý, ale ďalší predaj diela, má autor v určitých prípadoch nárok na dodatočnú odmenu. Odmeny od obchodníkov s výtvarnými dielami/fotografiami zabezpečuje pre autorov LITA a posiela ich autorom/dedičom raz ročne.

 
 
4

4

 

Ďalšie použitia fotografií

Vystavenie fotografií v galériách a v iných verejných priestoroch, reprografické rozmnožovanie, vypožičiavanie, káblová retransmisia, verejný prenos sú ďalšími významnými spôsobmi použitia fotografií. V týchto prípadoch sú práva autorov na základe zákona spravované kolektívnym správcom, teda LITA.

LITA pre autorov fotografií zabezpečuje v súlade s licenčnými zmluvami odmeny a náhrady odmien v súlade so sadzobníkom alebo predpismi a následne im ich vypláca v termínoch uvedených v rozúčtovacom poriadku.

 
5

5

 

Osobnostné práva fotografa

Právo na označenie diela svojím menom je osobnostným právom autora. V prípade fotografií je označenie diela menom autora aj dôležitým identifikačným znakom. LITA pri uzatváraní licenčných zmlúv dôsledne dbá na naplnenie tohto práva používateľmi.

 

— Ctibor Bachratý — fotograf

 

Úschova diel

Autor sa môže dozvedieť, že jeho dielo bolo zverejnené pod menom inej osoby. Pri spore o autorstvo môže autorovi naša služba úschovy poslúžiť ako nepriamy dôkaz toho, kedy si dielo v LITA uschoval, resp. že dielom disponoval skôr, ako ho zverejnil niekto iný.

 

Uplatňovanie práv v zahraničí

Uplatňovanie práv fotografov za rôzne spôsoby použitia ich diel v zahraničí zabezpečuje LITA na základe a v súlade s recipročnými zmluvami so sesterskými spoločnosťami.

 

Nahlasovanie diel prostredníctvom portálu Moja LITA

Pre uplatňovanie práv autorov je veľmi dôležité, aby LITA vedela, ktorý autor aké dielo vytvoril. Diela a ich použitie autori nahlasujú prostredníctvom portálu Moja LITA.

 

Dôležité termíny

Nahlasovanie diel a registrácia ich použití cez portál Moja LITA prebieha vždy najneskôr do 28. februára, následne prebieha vyúčtovanie odmien.

 

Staňte sa zastupovaným autorom 

Stačí si stiahnuť a vytlačiť formulár Zmluvy o zastupovaní pre autorov.

Vyplnený a podpísaný ho pošlite na našu adresu:

LITA, autorská spoločnosť
Mozartova 9
811 02 Bratislava