LITA apeluje na autorov, aby sa zapojili do procesu reformy autorského práva

Vážení autori a nositelia autorských práv,

na pôde Európskeho parlamentu sa aktuálne prejednáva reforma autorského práva. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o predpisy, ktoré ovplyvnia aj legislatívu na území SR a tým aj Vaše tvorivé prostredie, radi by sme Vás stručne o tejto situácii informovali. Zároveň by sme Vám radi priblížili možnosť, ako sa do tohto procesu môžete sami zapojiť.  

Reforma autorského práva bola stanovená ako jedna z priorít Európskeho parlamentu na rok 2015. Ako prvá sa v Európskom parlamente prejednáva tzv. Smernica o informačnej spoločnosti. Ide o platnú smernicu, ku ktorej sa má prijať novela. Smernica upravuje najmä výnimky, za ktorých nie je potrebné vysporiadať autorské práva (napr. použitie diela na účely recenzie, kritiky, verejnej bezpečnosti a pod.) a spôsob ochrany autorských práv (napr. ochraňovanie technických opatrení, ktoré sú potrebné k tomu, aby autor, alebo spoločnosť, ktorá ho zastupuje mohli zistiť, ako bolo autorské dielo použité). Smernice nie sú síce priamo záväzné pre SR, avšak sme povinní ju do nášho právneho poriadku implementovať.  

Za spravodajcu zmienenej smernice bola určená Julia Reda z Nemeckej pirátskej strany. Znamená to, že vypracovala správu, ktorá zahŕňa návrh, ako sa má smernica pozmeniť. Jej návrh sa teda aktuálne prejednáva s tým, že tohto roku v apríli sa bude schvaľovať hlasovaním vo Výbore pre právne záležitosti a definitívne hlasovanie bude v máji v Európskom parlamente.

Správa p. Reda rozvírila vlnu reakcií a to aj zo strany spoločností, ktoré zastupujú autorov. Dôvodom je, že správa je oveľa priateľskejšia k používateľom autorských diel, ako k samotným autorom. V tejto veci sa angažujú najmä dve spoločnosti, IFRROSAA, ktoré združujú také spoločnosti akou je LITA. Súčasne vyvíjajú snahu o zmenu správy v prospech autorov. Okrem iného pripravili dokumenty, v ktorých navrhujú zmenu správy p. Reda aj s uvedením jej negatívneho dopadu na autorov. Hlavné dôvody nespokojnosti so správou sú:

  • správa deklaruje ochranu autorských práv, avšak v konkrétnych návrhoch ustanovení ich skôr oslabuje

  • správa navrhuje zníženie doby ochrany autorských práv (majetkové autorské práva sa majú uplatňovať len 50 namiesto terajších 70 rokov po smrti autora )

  • správa navrhuje spraviť povinnou a rozšíriť oblasť výnimiek z autorských práv (autorské diela sa budú môcť častejšie používať bez toho, aby autor musel udeliť súhlas na toto použitie a väčšinou aj bez odmeny alebo bez náhrady odmeny, napr. „zadarmo“ by malo byť podľa návrhu aj vypožičiavanie kníh knižnicami v digitálnom formáte)

  • správa navrhuje zaviesť systém registrácie autorských diel (čo by mohlo vniesť do systému autorského práva mnoho komplikácií)

Najväčšia obava autorov a spoločností, ktoré ich zastupujú je v tom, že prijatie zmien tak ako ich navrhuje p. Reda by znamenalo značné zníženie príjmov autorov a tým aj zníženie tvorivej činnosti v rámci celej Európy.

Nedávno p. Reda na svojom blogu zverejnila dotazník pre samotných autorov. V úvodnom texte spochybňuje, či organizácie kolektívnej správy zastupujú skutočné záujmy autorov a vyzýva, aby sa vyjadrili sami autori.

Milí autori a nositelia autorských práv, aktuálne môžete priamo na blogu p. Reda vyjadriť svoj názor v anglickom alebo nemeckom jazyku. Domnievame sa, že je potrebné dať p. Reda na vedomie skutočnosť, že snaha autorských spoločností, ktoré na medzinárodnej úrovni hája záujmy aj slovenských autorov má Vašu podporu. Názor vyjadríte na webovej stránke Julie Reda úplne dole prostredníctvom kontaktného formulára "WAS DENKST DU?" vyplnením príslušných koloniek (mena, emailu, prípadne webstránky a Vášho komentára) a jeho odoslaním. Text komentára sme pre Vás pripravili aj v anglickom jazyku nižšie, v prípade, že sa s jeho znením stotožníte, môžete použiť priamo tento text.

Ďakujeme,

LITA, autorská spoločnosť


Vážená p. Reda,

ďakujem Vám za možnosť vyjadriť svoj názor prostredníctvom Vášho blogu.

Som autorom zastupovaným LITA. LITA je autorská spoločnosť, ktorá ako jediná zastupuje na území SR autorov literárnych, dramatických, audiovizuálnych diel, diel výtvarného umenia a fotografie.

So svojou Organizáciou kolektívnej správy sa stotožňujem, a na základe svojich doterajších skúseností verím, že LITA na vnútroštátnej, aj medzinárodnej úrovni zastupuje moje skutočné záujmy. Zároveň vyjadrujem dôveru aj medzinárodným spoločnostiam, ktoré združujú OKS.

Chápem, že používatelia tiež majú svoje požiadavky, avšak nesúhlasím s obmedzovaním autorských práv na medzinárodnej úrovni so záväznosťou pre Slovenskú republiku, ktoré ovplyvní aj moje prostredie tvorby.

Ďakujem,
Váš podpis 


preklad:

Dear Ms Reda,

thank you for the  the opportunity to express my opinion through your blog. I am an author represented by LITA, Society of authors, which alone represents authors of literary, dramatic, audiovisual works and works of visual art and photography in the territory of Slovakia.

I identify with my Collective Management Organisation and based on my past expierience, I believe that LITA represents my true interests at national and international level. At the same time, I express my confidence to the international organisations that associate CMOs.

I understand that users also have their own requirements, but I disagree with the restriction of authors´ rights at the international level binding to the Slovak Republic, that will also affect environment in which I create.

Thank you,
signature