maliar2080x800.jpg
 

LITA zastupuje maliarov a sochárov najmä v týchto oblastiach použitia:

 
  • ďalší predaj originálu diela (droit de suite),

  • vyhotovenie rozmnoženín diela a ich rozširovanie predajom,

  • verejné vystavenie diel,

  • a ďalšie použitia, ako sú vypožičiavanie, sprístupňovanie (na internete), verejný prenos, reprografické rozmnožovanie a pod.

 

Kontaktujte nás

Pre viac informácii môžete priamo kontaktovať oddelenie, ktoré sa špecializuje na vašu oblasť tvorby, na adrese vytvarne@lita.sk 
1

1

 

Odmena  pre autora z ďalšieho predaja diela výtvarného umenia 

Pri ďalšom (teda nie prvom) predaji originálu diela výtvarného umenia aukčnou spoločnosťou, dražobníkom alebo inou osobou zaoberajúcou sa predajom výtvarných diel, má autor v určitých prípadoch nárok na dodatočnú odmenu.

Odmeny od obchodníkov s výtvarnými dielami zabezpečuje pre autorov a dedičov LITA a raz ročne im ich vypláca. 

 
2

2

 

Licencie na vyhotovenie reprodukcií v publikáciách a na iných predmetoch

Výtvarné diela je možné použiť pri vydaní kníh – monografií, kalendárov, vyhotovení rôznych predmetov, napr. bankových kariet, na obaloch rôznych tovarov pre reklamné účely a na ďalšie komerčné i nekomerčné použitia.

Súhlas na takéto použitie diel udeľuje LITA v mene autorov, s ktorými uzatvorila zmluvu o zastupovaní. V licenčných zmluvách dojednáva pre autorov podmienky, ktoré maximálne vyhovujú ich záujmom, zabezpečuje pre nich odmenu a v dohodnutých termínoch ju autorom vypláca.

 
3

3

 

Reprografické rozmnožovanie a použitie diela vo filme, ktorý vysiela káblová televízia, sú ďalšie príklady použití diela, za ktoré autori môžu dostať odmeny

 LITA pre autorov výtvarných diel zabezpečuje náhrady odmien za reprografické rozmnožovanie, rozmnožovanie pre osobnú potrebu, odmeny za použitie diela napr. vo filme a jeho následné použitie káblovou retransmisou, verejné vypožičiavanie reprodukcií výtvarných diel v knižniciach, vystavovanie diel nielen galériami, ale aj v iných verejne dostupných priestoroch. V súčasnosti nadobúda stále väčší význam použitie diel na internete.

Vo všetkých týchto oblastiach LITA uplatňuje práva autorov, zabezpečuje pre nich odmeny v súlade so sadzobníkmi a následne im ich vypláca v súlade s rozúčtovacím poriadkom.

Sadzobník autorských odmien:


— Ivan Csudai — výtvarník

Uplatňovanie práv autorov výtvarných diel pri rôznych spôsoboch ich použitia v zahraničí 

Uplatňovanie práv autorov výtvarných diel za rôzne spôsoby použitia v zahraničí zabezpečuje LITA na základe a v súlade s recipročnými zmluvami so sesterskými spoločnosťami.

To znamená, že LITA zabezpečí vyplatenie odmeny autorovi aj za hranicami, napr. ak sa maľba autora ďalej predáva aukčnou spoločnosťou v Čechách alebo Maďarsku.

 

Nahlasovanie diel prostredníctvom portálu Moja LITA

Pre uplatňovanie práv autorov je veľmi dôležité, aby LITA vedela, ktorý autor aké dielo vytvoril. Diela a ich použitie autori nahlasujú prostredníctvom portálu Moja LITA.

 

Dôležité termíny

Nahlasovanie diel a registrácia ich použití cez portál Moja LITA prebieha vždy najneskôr do 28. februára, následne prebieha vyúčtovanie odmien.

 

Staňte sa zastupovaným autorom 

Stačí si stiahnuť a vytlačiť formulár Zmluvy o zastupovaní pre autorov.

Vyplnený a podpísaný ho pošlite na našu adresu:

LITA, autorská spoločnosť
Mozartova 9
811 02 Bratislava