reziser2080x800.jpg
 

V oblasti audiovizuálnej tvorby LITA zastupuje:

  • režisérov

  • scenáristov a autorov dialógov

  • výtvarníkov – animátorov

  • autorov slovenskej verzie audiovizuálneho diela – preklad a úprava dialógov, réžijné spracovanie

  • autorov preexistentných diel, napr. autorov literárnej predlohy

 

pri použití ich diel:

  • televíznym vysielaním

  • káblovou retransmisiou

  • verejným prenosom vysielania prostredníctvom technických zariadení

  • vyhotovovaním rozmnoženín a ich rozširovaním predajom

  • rozmnožovaním pre osobnú potrebu

 

LITA zabezpečuje autorom audiovizuálnych diel príjmy za nasledovné použitia:

Kontaktujte nás

Pre viac informácii môžete priamo kontaktovať oddelenie, ktoré sa špecializuje na vašu oblasť tvorby, na adrese lita@lita.sk  
1

1

 

Televízne vysielanie

Vysielatelia (televízie) potrebujú súhlas (licenciu) na použitie diel. Ten im za autorov hromadnými licenčnými zmluvami udeľuje LITA. V týchto zmluvách sú dohodnuté sadzby odmien za použitie rôznych druhov audiovizuálnych diel (hraných, dokumentárnych, zábavných, publicistických a pod.) Vysielatelia uhrádzajú odmeny za použitie diel mesačne alebo štvrťročne a LITA ich pravidelne, spolu s vyúčtovaním za jednotlivé diela, vypláca autorom.

 
2

2

 

Káblová retransmisia

Licenčné zmluvy s káblovými operátormi uzatvára SOZA, ktorú poverili ďalšie tri organizácie kolektívnej správy práv (LITA, OZIS, SLOVGRAM) spoločným uplatňovaním práv. Odmena pre všetkých nositeľov práv je dohodnutá všetkými organizáciami kolektívnej správy (OKS) ako spoločná a medzi jednotlivé OKS sa delí na základe dohodnutého repartičného kľúča.

Za uvedené použitie LITA odmeny rozdeľuje v súlade s Rozúčtovacím poriadkom a vypláca autorom raz ročne.

 

— Ondrej Šulaj — scénarista, režisér

3

3

 

Verejný prenos vysielania prostredníctvom technických zariadení

LITA udeľuje súhlas na použitie diel autorov aj pri ich použití tzv. verejným prenosom televízneho a rádio vysielania prostredníctvom televíznych a rádio prijímačov umiestnených v priestoroch ubytovacích zariadení a iných prevádzkarní (kaviarne, reštaurácie, pohostinstvá, čakárne, atď.).

Za uvedené použitie LITA odmeny rozdeľuje v súlade s Rozúčtovacím poriadkom a vypláca autorom raz ročne.

 
4

4

 

Rozmnožovanie audiovizuálnych diel a ich rozširovanie predajom

Vyhotovenie rozmnoženiny audiovizuálneho diela na rôzne druhy nosičov (DVD, Blu-ray a pod.) a ich rozširovanie predajom je možné až po udelení súhlasu licenčnou zmluvou, ktorú LITA uzatvára s jednotlivými používateľmi. Dojednáva podmienky, ktoré maximálne zabezpečujú práva autora, vrátane majetkových.

 

 
5

5

 

Rozmnožovanie audiovizuálnych diel pre súkromnú potrebu

Fyzická osoba si môže legálne pre svoju súkromnú potrebu vyhotoviť rozmnoženinu akéhokoľvek audiovizuálneho diela. Autori takýchto diel majú právo na náhradu odmeny, ktorú uhrádzajú dovozcovia a výrobcovia prázdnych nosičov a zariadení slúžiacich na rozmnožovanie. Spoločným výberom náhrad odmien poverili OKS LITA, OZIS a SLOVGRAM spoločnosť SOZA. Vybraté náhrady odmien rozdeľuje LITA jednotlivým autorom raz ročne podľa Rozúčtovacieho poriadku.

 

„Už roky využívam služby LITA. Diela, ku ktorým vlastním autorské práva, a nie je ich málo, sú opakovane šírené nielen doma, ale v širokom zahraničí.

Sám nemám možnosť detailne sledovať ich používanie a získať jednoduchým spôsobom primeranú odmenu. Preto je LITA pre mňa adekvátnym a spoľahlivým prostredníkom.“

— Miloslav Luther — režisér

 

Uplatňovanie práv v zahraničí

Uplatňovanie práv autorov audiovizuálnych diel za rôzne spôsoby použitia v zahraničí zabezpečuje LITA na základe a v súlade s recipročnými zmluvami uzavretými so zahraničnými partnerskými organizáciami.

 

Nahlasovanie diel prostredníctvom portálu Moja LITA

Pre uplatňovanie práv autorov je veľmi dôležité, aby LITA vedela, ktorý autor aké dielo vytvoril. Diela a ich použitie autori nahlasujú prostredníctvom portálu Moja LITA.

 

Dôležité termíny

Nahlasovanie diel a registrácia ich použití cez portál Moja LITA prebieha vždy najneskôr do 28. februára, následne prebieha vyúčtovanie odmien.

Nahlasovanie diel a registrácia ich použití cez portál Moja LITA prebieha vždy najneskôr do 28. februára kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom boli diela použité, následne prebieha vyúčtovanie odmien.

 

Staňte sa zastupovaným autorom 

Stačí si stiahnuť a vytlačiť formulár Zmluvy o zastupovaní pre autorov.

Vyplnený a podpísaný ho pošlite na našu adresu:

LITA, autorská spoločnosť
Mozartova 9
811 02 Bratislava