— Ondrej Šulaj — scénarista, režisér
 

V oblasti audiovizuálnej tvorby LITA zastupuje:

  • režisérov

  • scenáristov a autorov dialógov

  • výtvarníkov – animátorov

  • autorov slovenskej verzie audiovizuálneho diela – preklad a úprava dialógov, réžijné spracovanie

  • autorov preexistentných diel, napr. autorov literárnej predlohy
 

LITA zabezpečuje autorom audiovizuálnych diel príjmy za nasledovné použitia:

Kontaktujte nás

Pre viac informácii môžete priamo kontaktovať oddelenie, ktoré sa špecializuje na vašu oblasť tvorby, na adrese lita@lita.sk 1  

1

 

 

Káblová a iná retransmisia

Licenčné zmluvy s káblovými operátormi uzatvára SOZA ktorú poverili ďalšie tri organizácie kolektívnej správy práv (OKS) spoločným uplatňovaním práv. Odmena pre všetkých nositeľov práv je dohodnutá všetkými OKS ako spoločná a medzi jednotlivé skupiny sa delí na základe dohodnutého repartičného kľúča.

LITA uplatňuje práva autorov aj pri použití diel hotelmi a ubytovacími zariadeniami cez prijímače, ktoré slúžia hosťom alebo cez prijímače umiestnené vo verejných zariadeniach, napr. kaviarňach, reštauráciách, pohostinstvách, čakárňach, či na ďalších miestach prístupných verejnosti – iná retransmisia.

Za obe použitia LITA odmeny rozdeľuje v súlade s rozúčtovacím poriadkom a vypláca autorom raz ročne. 

 
2  

2

 

 

Použitie diel v televíznom vysielaní 

LITA udeľuje hromadnými licenčnými zmluvami vysielateľom súhlas na vysielanie diel zastupovaných autorov v jednotlivých programových okruhoch (RTVS 1. a 2. kanál, Markíza, DOMA, TV JOJ, JOJ Plus, TV LUX a ďalšie). V zmluvách dojednáva sadzby pre rôzne druhy audiovizuálnych diel (hrané, dokumentárne, zábavné, publicistické a pod.).

Odmeny od vysielateľov inkasuje mesačne alebo štvrťročne a pravidelne s vyúčtovaním za jednotlivé diela poukazuje autorom. 

 
3  

3

 

 

Rozmnoženiny audiovizuálnych diel  

na rôznych druhoch nosičov a ich ďalší predaj je možný až po udelení súhlasu licenčnou zmluvou, ktorú LITA uzatvára s každým jednotlivým používateľom. Dojednáva podmienky, ktoré maximálne zabezpečujú práva autora, vrátane ekonomických.

 

 
4  

4

 

 

Náhrada odmeny za rozmnožovanie audiovizuálnych diel pre osobnú potrebu

Fyzická osoba si môže legálne pre osobnú potrebu skopírovať akékoľvek audiovizuálne dielo. Autori takýchto diel majú právo na náhradu odmeny, ktorú platia dovozcovia a výrobcovia prázdnych nosičov a prístrojov slúžiacich na rozmnožovanie. Pre výbery náhrad odmien vytvorili OKS spoločné inkasné stredisko ISNA. Vybraté náhrady rozdeľuje LITA jednotlivým autorom raz ročne podľa rozúčtovacieho poriadku. 

 
5  

5

 

 

Iné použitia

Klasické vypožičiavanie a nájom sa presúvajú do digitálneho prostredia. Nové technológie umožňujú použitia audiovizuálnych diel v obrovskom meradle. Uplatňovanie práv v digitálnom prostredí je problematické, chýba legislatíva, vo väčšine prípadov vykonáva práva autorov producent a pod.

V rámci rekodifikácie autorského práva LITA presadzuje riešenia výhodné pre autorov, ktoré budú znamenať predovšetkým naplnenie práva na nezrieknuteľnú a spravodlivú odmenu za každé použitie ich diel a zákaz tzv. vykupovacích zmlúv (zmluva, ktorou producent vykupuje práva na všetky spôsoby použitia v neobmedzenom rozsahu na celú dobu ochrany práv za jednu paušálnu sumu).

 

„Už roky využívam služby LITA. Diela, ku ktorým vlastním autorské práva, a nie je ich málo, sú opakovane šírené nielen doma, ale v širokom zahraničí.

Sám nemám možnosť detailne sledovať ich používanie a získať jednoduchým spôsobom primeranú odmenu. Preto je LITA pre mňa adekvátnym a spoľahlivým prostredníkom.“

— Miloslav Luther — režisér

 

Uplatňovanie práv v zahraničí

Uplatňovanie práv autorov audiovizuálnych diel za rôzne spôsoby použitia v zahraničí zabezpečuje LITA na základe a v súlade s recipročnými zmluvami so sesterskými spoločnosťami.

 

Nahlasovanie diel prostredníctvom portálu Moja LITA

Pre uplatňovanie práv autorov je veľmi dôležité, aby LITA vedela, ktorý autor aké dielo vytvoril. Diela a ich použitie autori nahlasujú prostredníctvom portálu Moja LITA.

 

Dôležité termíny

Nahlasovanie diel a registrácia ich použití cez portál Moja LITA prebieha vždy najneskôr do 28. februára, následne prebieha vyúčtovanie odmien.

 

Staňte sa zastupovaným autorom 

Stačí si stiahnuť a vytlačiť formulár Zmluvy o zastupovaní pre autorov.

Vyplnený a podpísaný ho pošlite na našu adresu:

LITA, autorská spoločnosť
Mozartova 9
811 02 Bratislava