ilustrator2080x800.jpg
 

LITA zastupuje ilustrátorov, karikaturistov a autorov kresieb najmä pri nasledovných použitiach:

  • verejné vypožičiavanie

  • reprografické rozmnožovanie a rozmnožovanie pre osobnú potrebu

  • sprístupňovanie diela na internete

  • vydanie diela (vyhotovenie rozmnoženín diela) a ich predaj

  • sprístupňovanie diela na internete

  • ďalšie použitia – vystavenie, vysielanie, retransmisia

Kontaktujte nás

Pre viac informácii môžete priamo kontaktovať oddelenie, ktoré sa špecializuje na vašu oblasť tvorby, na adrese vytvarne@lita.sk 1

1

 

Verejné vypožičiavanie je jedným z použití, kde je pre autora nemožné uplatniť si právo individuálne

Ilustrácie, karikatúry a kresby sú často súčasťou knižných publikácií. Pri cca 24 miliónoch výpožičiek ročne je nemysliteľné, aby autor dával privolenie na vypožičiavanie knižniciam individuálne. Licenciu za všetkých autorov a pre všetky verejné knižnice na Slovensku udeľuje Slovenskej národnej knižnici LITA. Odmeny rozdeľuje individuálne autorom raz ročne v súlade s rozúčtovacím poriadkom.

 
2

2

 

Náhrady odmien kompenzujú autorom ujmu za voľné rozmnožovanie ich diel

Ilustrátori, karikaturisti, autori kresieb majú právo na náhradu odmeny za reprografické rozmnoženie svojich diel, ktorú im prostredníctvom LITA uhrádzajú dovozcovia a výrobcovia reprografických zariadení a poskytovatelia rozmnožovacích služieb. Nad rámec zákonnej výnimky udeľuje používateľom súhlas za zastupovaných autorov LITA. 

 
3

3

 

Sprístupnenie na internete

je častým použitím ilustrácií, karikatúr a kresieb. Veľmi často sa diela používajú bez privolenia, „zavesiť“ dielo na internet nie je zložitým úkonom. V mnohých prípadoch chce používateľ dielo použiť so súhlasom, nevie však, ako sa k nemu dostať. Pre uľahčenie zákonného prístupu k dielam a súčasne zabezpečenie a následné uplatňovanie autorských práv LITA zverejnila a pravidelne dopĺňa zoznam zastupovaných autorov. Používateľ má informáciu, že v LITA môže získať licenciu za podmienok uvedených v sadzobníku a autor vie, že jeho práva budú prostredníctvom LITA zabezpečené. 

Sadzobník autorských odmien:

 
4

4

 

LITA zabezpečí licenciu aj pre iné spôsoby použitia

LITA v mene zastupovaného autora uzatvára zmluvy a udeľuje licenciu na vystavenie diel vo verejných priestoroch, ich použitie v neperiodických i periodických publikáciách, vysielanie, retransmisiu, pre reklamné účely a množstvo ďalších komerčných i nekomerčných použití. LITA dojedná pre autora čo najvýhodnejšie podmienky tak, aby neboli „vykúpené“ jeho práva, zmluva neobsahovala „skryté“ ustanovenia nevýhodné pre autora a boli zabezpečené aj jeho osobnostné práva.

 

— Miloš Kopták — výtvarník

 

Uplatňovanie práv v zahraničí 

Uplatňovanie práv autorov ilustrácií a karikatúr za rôzne spôsoby použitia ich diel v zahraničí zabezpečuje LITA na základe a v súlade s recipročnými zmluvami so sesterskými spoločnosťami.

 

Nahlasovanie diel prostredníctvom portálu Moja LITA

Pre uplatňovanie práv autorov je veľmi dôležité, aby LITA vedela, ktorý autor aké dielo vytvoril. Diela a ich použitie autori nahlasujú prostredníctvom portálu Moja LITA.

 

Dôležité termíny

Nahlasovanie diel a registrácia ich použití cez portál Moja LITA prebieha vždy najneskôr do 28. februára, následne prebieha vyúčtovanie odmien.

 

Staňte sa zastupovaným autorom 

Stačí si stiahnuť a vytlačiť formulár Zmluvy o zastupovaní pre autorov.

Vyplnený a podpísaný ho pošlite na našu adresu:

LITA, autorská spoločnosť
Mozartova 9
811 02 Bratislava