Reforma autorského práva v Európe

Priority Európskej komisie na rok 2015

Nová Európska komisia (EK) definovala vo svojom pracovnom programe na rok 2015 desať priorít. V rámci druhej z nich, nazvanej „spojený vnútorný trh“, navrhujú Jean-Claude Juncker (predseda EK, Luxembursko) a Frans Timmermans (prvý podpredseda EK, Holandsko) reformu v autorskoprávnej oblasti. Táto priorita reflektuje aj skoršie vyhlásenia predsedu EK a jeho „digitálnych“ komisárov Andrusa Ansipa ( Estónsko) a Günthera Oettingera (Nemecko).

Pracovná skupina pre reformu práv duševného vlastníctva a autorského práva

Poslanci Európskeho parlamentu vytvorili z výborov JURI (Výbor pre právne veci), CULT (Výbor pre kultúru a vzdelávanie), IMCO (Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa) a ITRE (Výbor pre priemysel, výskum a energetiku) Pracovnú skupinu pre reformu práv duševného vlastníctva a autorského práva. Prvé zasadnutie pracovnej skupiny bude v Štrasburgu 17. decembra 2014 za prítomnosti komisára Günthera Oettingera. Za koordinátora pracovnej skupiny bol menovaný p. Jean-Marie Cavada (ALDE, francúzska strana stredu).

Prvý krok - posúdenie informačnej smernice

Výbor EP pre právne veci (JURI) vypracuje implementačnú správu o smernici 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti. Reportérkou je Julia Reda (Nemecko, Zelení/EFA, Nemecká Pirátska strana). Správu doplní aj dopadová štúdia, ktorú pripravia Parlamentné výskumné služby. Správa bude vypracovaná do apríla/mája 2015.

Dňa 2. decembra 2014 sa na pôde JURI uskutočnila prvá výmena názorov o implementácii informačnej smernice. P. Julia Reda zdôraznila nevyhnutnosť posúdenia či boli smernicou dosiahnuté zamýšľané ciele (harmonizácia autorskoprávnych predpisov za účelom dosiahnutia voľného pohybu produktov zahŕňajúcich duševné vlastníctvo a zvýšenie cezhraničného využívania duševného vlastníctva), je smernica postačujúca pre súčasné výzvy digitálneho sveta a neustále pribúdajúce a nové formy využívania diel.

P. Reda sa súčasne vyjadrila, že pri posudzovaní implementácie je potrebné mať na zreteli ochranu tvorcov, posilnenie vyjednávacích pozícií autorov, zabezpečenie prístupu k dielam so zabezpečením odmeny pre nositeľov práv. V tejto súvislosti spomenula dôležitosť organizácií kolektívnej správy práv.

Úlohy pre LITA

LITA bude sledovať aktivity EK v oblasti pripravovanej reformy autorských práv a aktívne priamo alebo prostredníctvom našich zahraničných asociácií presadzovať uplatnenie základných priorít:

  • uľahčenie prístupu širokej verejnosti k dielam v súlade s autorským právom
  • zlepšenie postavenia tvorcov a podmienok pre tvorivú prácu, predovšetkým zabezpečením práva na spravodlivý odmenu za využitie diel

  • využitie organizácií kolektívnej správy práv ako prostriedku pre jednoduché získanie práv (rozšírené hromadné licencie) a súčasne ako stredísk pre inkaso autorských odmien pri zabezpečení ich spravodlivého a transparentného rozdelenia medzi nositeľov práv.

Na webovej stránke Vám budeme pravidelne prinášať informácie o ďalšom vývine v tejto oblasti.