Kultúrny a kreatívny priemysel je stimulom svetového hospodárstva

Autori a ekonomika – dve strany jednej mince

Diela autorov sú všade okolo nás. Úloha, ktorú zohrávajú v rámci svetového hospodárstva sa však vo všeobecnosti podceňuje. Tento prístup môže zmeniť prieskum, ktorý vypracovala prestížna poradenská firma EY pre potreby UNESCO a Medzinárodnej konfederácie spoločností autorov a skladateľov CISAC. Jeho výsledky ohromili i samotných predstaviteľov kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

Historicky prvý prieskum mapujúci dopad kultúrneho a kreatívneho priemyslu na svetové hospodárstvo predstavili na tlačovej konferencii 3. decembra 2015 v Paríži. Slávnostne ho uviedli generálna riaditeľka UNESCO Irina Bokova, prezident CISAC-u a priekopník elektronickej hudby Jean-Michel Jarre a predstavitelia firmy EY. Cieľom iniciatívy je upozorniť verejnosť na až príliš často prehliadanú skutočnosť – svetová ekonomika je od tvorcov a ich diel značne závislá.


Zľava: Gadi Oron, generálny riaditeľ CISAC, Irina Bokova, generálna riaditeľka UNESCO, Jean-Michel Jarre, prezident CISAC, Marc Lhermitte, predstaviteľ spoločnosti EY na tlačovej konferencii v Paríži 3. decembra 2015, zdroj: www.cisac.org

Prieskum prináša veľa prekvapivých porovnaní a čísel. Okrem iného informuje o tom, že príjmy kultúrneho a kreatívneho priemyslu prevyšujú tie v oblasti telekomunikácií (2 bilióny 250 miliárd dolárov vs. 1 bilión 750 miliárd dolárov). Ďalším nečakaným poznatkom je, že toto odvetvie zamestnáva viac ľudí ako automobilový priemysel v Európe, Japonsku a Spojených štátoch dokopy (29,5 milióna vs. 25 miliónov pracovných miest).


"Veríme, že tento prieskum otvorí oči zákonodarcom po celom svete: chrániť tvorcov znamená podporovať ekonomiku."

Jean-Michel Jarre, prezident CISAC-u


Kreatívny obsah je hnacou silou digitálneho trhu – autori by z neho mali tiež profitovať

Prieskum tiež potvrdil ďalší všeobecne známy fakt. Digitálny svet v nemalej miere profituje z diel tvorcov. Len v roku 2013 prispel kreatívny obsah k obratu v oblasti digitálneho predaja 200 miliardami amerických dolárov. Išlo najmä o prínos v podobe zvýšenia predaja digitálnych zariadení a dopytu po širokopásmových telekomunikačných službách. Vzájomná závislosť digitálneho a kreatívneho sektora je dnes nesporná. Je preto dôležité, aby z nej obe odvetvia ťažili ako rovnocenní partneri.

Aby sa plne využil potenciál kultúrneho a kreatívneho priemyslu, je zo strany zákonodarcov potrebné riešiť predovšetkým otázku elektronického šírenia diel, príznačnú pre tento digitálny vek. Kľúčovým je však zabezpečiť tvorcom spravodlivú odmenu za použitie ich diel aby mohli ďalej obohacovať nielen kultúrny život ale aj hospodárstvo ako také.


"Kultúrny a kreatívny priemysel patrí medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce odvetvia vo svete. Ovplyvňuje zdroj príjmov, tvorbu pracovných miest ako i zisky z vývozu. Môže zabezpečiť lepšiu budúcnosť pre mnoho krajín po celom svete."

Irina Bokova, generálna riaditeľka UNESCO


Európa a zabezpečenie spravodlivého ohodnotenia autorov

Prieskum spracúva údaje zo všetkých svetových regiónov. Európa má svoje špecifiká. Prieskum ju vyhodnocuje ako dôležité centrum inovácií charakterizované vysokou koncentráciou tvorcov a hustou sieťou umeleckých a kultúrnych inštitúcií s dlhou tradíciou. História sa spája so súčasnosťou. Skúsenosti staršej generácie autorov sa premietajú do tvorivého potenciálu mladých tvorcov. Kombinácia vzdelaného kultúrne založeného obyvateľstva a úspešnej mladej start-up scény je ideálnym zázemím pre podporu tvorcov a ich spravodlivých nárokov.

Európsky právny rámec je potrebné prispôsobiť tak, aby bol schopný reagovať na výzvy v podobe nových „digitálnych hráčov” na scéne. Rovnako dôležité je zaviesť funkčné finančné postupy na podporu podnikateľských zámerov zo strany tvorcov a zmeniť celkové, relatívne skeptické, postavenie finančného sektora voči nim.

Aby si Európa udržala svoju výnimočnú pozíciu v oblasti tvorby a kultúry, a spravila i krok vpred, musí dbať na presadzovanie spravodlivých odmien za použitie diel. Ich autori totiž prispievajú nielen k našej kultúre, ale aj k hospodárskemu blahu Európy.


foto M. D.  vyrez.jpg
"Diela autorov sú základom kreatívneho priemyslu. Aby vznikali ďalšie diela a kultúra a kreatívny priemysel sa tak mohol ďalej rozvíjať, autor musí mať právne, ale aj fakticky, zabezpečenú spravodlivú odmenu za využitie výsledkov svojej práce. Nový autorský zákon, účinný od 1. januára 2016, vytvoril právny rámec pre použitie diel v digitálnom prostredí. Veríme, že i pre spravodlivejší podiel autorov na zhodnocovaní ich diel."

Magdaléna Debnárová, riaditeľka LITA


"Ako volení zástupcovia autorov, členov LITA, sme privítali výsledky prieskumu, ktoré sú až zarážajúco jednoznačné. Podporujú nás v presvedčení, že má význam nepoľavovať v našich aktivitách smerujúcich k posilneniu práv a celkového postavenia autorov na Slovensku.
V časoch digitálnych použití a elektronického šírenia diel je nevyhnutné trvať na spravodlivej odmene pre nás, autorov, nielen za takéto použitia našich diel. LITA bude s výsledkami prieskumu pracovať pri všetkých svojich ďalších aktivitách, rokovaniach s používateľmi, ale aj predstaviteľmi štátu.
Dúfame, že autori a ich rôzne profesijné združenia tiež využijú výsledky prieskumu ako podklad pre svoje iniciatívy a projekty v záujme posilnenia našich pozícií.
Veríme, že spojené snaženia s cieľom zlepšiť postavenie autorov budú aj vďaka číslam, ktoré prieskum prináša, úspešné."

Celkové ročné príjmy a počet pracovných miest v rámci kultúrneho a kreatívneho priemyslu v jednotlivých regiónoch sveta

zdroj: www.worldcreative.org

Detailnejšie informácie ako i prieskum v plnom znení nájdete na stránke venovanej projektu www.worldcreative.org