prekladatel2080x800.jpg
 

Preklad ako výsledok vlastnej tvorivej duševnej činnosti je autorským dielom

 

LITA zastupuje prekladateľov:

  • poézie, prózy, odbornej literatúry

  • dramatických a hudobno-dramatických diel

  • scenárov, dialógov audiovizuálneho diela a pod.

pri použití ich diel:

  • verejným vypožičiavaním

  • vydaním diel a rozširovaní predajom

  • televíznym a rozhlasovým vysielaním

  • verejným vykonaním

  • sprístupňovaním na internete

  • pri uplatňovaní náhrad odmien za rozmnožovanie pre osobnú potrebu a reprografické rozmnožovanie

 

Kontaktujte nás

Pre viac informácií môžete priamo kontaktovať oddelenie, ktoré sa špecializuje na vašu oblasť tvorby, na adrese: lita@lita.sk 
1

1

 

Prekladatelia participujú na rozdeľovaní odmien za verejné vypožičiavanie

LITA udeľuje licenciu za všetkých autorov všetkým knižniciam v knižničnom systéme zmluvou uzatvorenou so Slovenskou národnou knižnicou. Knižnice mimo knižničného systému musia s LITA podpísať individuálnu zmluvu. Odmeny za výpožičky rozdeľuje individuálne autorom raz ročne v súlade s rozúčtovacím poriadkom.

 
2

2

 

Vydanie prekladov diel v periodických a neperiodických publikáciách, e-knihy

Na vydanie prekladu potrebuje používateľ súhlas jeho autora. LITA v mene zastupovaných autorov udeľuje licenčné zmluvy na vydanie printových aj digitálnych rozmnoženín a dojednáva pre prekladateľa čo najvýhodnejšie podmienky tak, aby neboli „vykúpené“ jeho práva a zmluva neobsahovala „skryté“ nevýhodné ustanovenia. 

 
3

3

 

Verejné vykonanie je častým spôsobom použitia prekladu dramatického alebo hudobno-dramatického diela

LITA uzatvára v mene prekladateľa licenčné zmluvy s divadlami alebo producentami predstavení a dojednáva pre autora výhodné podmienky. Licenčná odmena môže mať formu percentuálneho podielu z hrubých tržieb (tantiémy) alebo formu paušálu za každé odohraté predstavenie, napr. pri predstaveniach bez výberu vstupného. LITA monitoruje odohraté predstavenia na domácej scéne rovnako ako v zahraničí, zájazdy, hosťovania, vystúpenia na festivaloch a za každé predstavenie zabezpečuje výber autorskej odmeny.

Sadzobníky autorských odmien:


— Elena Flašková — prekladateľka

 
4

4

 

Ak je preklad súčasťou audiovizuálneho diela

jeho autor má nárok (pokiaľ neboli jeho práva „vykúpené“) na odmenu za rozhlasové a televízne vysielanie, sprístupnenie prekladu na Internete a iných sieťach.

Každý prekladateľ má právo na odmenu za káblovú a inú retransmisiu, verejné vypožičiavanie a náhrady odmien za rozmnožovanie pre osobnú potrebu.

Všetky odmeny a náhrady odmien zabezpečuje LITA na základe zákona alebo uzatvorených hromadných licenčných zmlúv.

Podrobnejšie informácie o týchto použitiach nájdete tu:

 
5

5

 

Diela prekladateľov sa nekontrolovane kopírujú, čiastočnou kompenzáciou vzniknutej ujmy sú náhrady odmien za reprografické rozmnožovanie

Prekladatelia majú právo na náhradu odmeny za rozmnoženie častí svojich diel, ktorú im prostredníctvom LITA uhrádzajú dovozcovia a výrobcovia reprografických zariadení a poskytovatelia rozmnožovacích služieb. V prípadoch nad rámec zákonnej výnimky z práva udeľovať privolenie, LITA používateľom udeľuje licenciu na tento spôsob použitia zmluvou.

 
6

6

 

LITA zabezpečí licenciu aj pre iné spôsoby použitia

LITA v mene zastupovaného prekladateľa uzatvára s používateľmi zmluvy na zaradenie diela do súborného diela (zborník, encyklopédia, noviny, časopis), spracovanie literárneho diela napr. pre potreby dramatizácie, vyhotovenia scenára audiovizuálneho diela, adaptácie pre rozhlasové vysielanie.

Pri dojednávaní odmeny LITA vychádza z požiadaviek autora, z aktuálneho sadzobníka a našich dlhoročných skúseností v tejto oblasti, ktoré pre autora obyčajne znamenajú silnejšiu vyjednávaciu pozíciu.

 

„Za všetkým, čo ľudí posúva dopredu, je myšlienka, nápad, tvorivý čin. Spoločnosť, ktorá si váži a podporuje tvorivosť, má šancu sa rozvíjať a prosperovať.“
— Miroslava Brezovská — prekladateľka a upravovateľka dialógov

Nahlasovanie diel prostredníctvom portálu Moja LITA

Pre uplatňovanie práv autorov je veľmi dôležité, aby LITA vedela, ktorý autor aké dielo vytvoril. Diela a ich použitie autori nahlasujú prostredníctvom portálu Moja LITA.

 

Dôležité termíny

Nahlasovanie diel a registrácia ich použití cez portál Moja LITA prebieha vždy najneskôr do 28. februára za predchádzajúci kalendárny rok, následne prebieha spracovanie nahlásení a vyúčtovanie odmien najneskôr do 30.09.

 

Staňte sa zastupovaným autorom 

Stačí si stiahnuť a vytlačiť formulár Zmluvy o zastupovaní pre autorov.

Vyplnený a podpísaný ho pošlite na našu adresu:

LITA, autorská spoločnosť
Mozartova 9
811 02 Bratislava