spisovatel2080x800.jpg
 

V oblasti literárnej tvorby LITA zastupuje autorov:

 • prózy
 • beletrie, drámy, literatúry pre deti a mládež, literatúry faktu, sci-fi, detektíviek a ďalších druhov
 • poézie
 • odbornej a vedeckej literatúry

pri použití ich diel:

 • verejným vypožičiavaním
 • vydaním diel a rozširovaní predajom
 • televíznym a rozhlasovým vysielaním
 • verejným vykonaním
 • sprístupňovaním na internete
 • pri uplatňovaní náhrad odmien za rozmnožovanie pre osobnú potrebu a reprografické rozmnožovanie
 

Kontaktujte nás

Pre viac informácii môžete priamo kontaktovať oddelenie, ktoré sa špecializuje na vašu oblasť tvorby, na adrese lita@lita.sk  
1   

1

 

 

Verejné vypožičiavanie je jedným z použití, kde je pre autora nemožné uplatniť si právo individuálne

LITA udeľuje licenciu za všetkých autorov všetkým knižniciam v knižničnom systéme zmluvou uzatvorenou so Slovenskou národnou knižnicou. Knižnice mimo knižničného systému musia s LITA podpísať individuálnu zmluvu. Odmeny za výpožičky rozdeľuje individuálne autorom raz ročne v súlade s rozúčtovacím poriadkom.

 
2   

2

 

 

Literáti majú právo na náhradu odmeny za rozmnožovanie častí svojich diel bez ich súhlasu

Náhrady odmien za reprografické rozmnožovanie autorom prostredníctvom LITA uhrádzajú dovozcovia a výrobcovia reprografických zariadení a poskytovatelia rozmnožovacích služieb. V prípadoch nad rámec zákonnej výnimky, LITA udeľuje používateľom na tento spôsob použitia licenciu zmluvou.

 

— Dušan Dušek — spisovateľ a scenárista

3   

3

 

 

Vydanie literárnych diel v periodickej a neperiodickej tlači, e-knihy

Používateľ musí získať licenciu na vydanie diela a to aj v prípade, že chce vydať iba časť diela, napr. v čítankách alebo učebniciach. Súhlas autora treba mať aj pri bezodplatnom rozširovaní rozmnoženín diel (napr. darovaním), nielen pri predaji.

V právne perfektnej zmluve s používateľmi na vydanie printových aj digitálnych rozmnoženín LITA dojednáva pre autora čo najvýhodnejšie podmienky tak, aby neboli „vykúpené“ jeho práva, zmluva neobsahovala „skryté“ ustanovenia nevýhodné pre autora a boli zabezpečené aj jeho osobnostné práva. 

 
4   

4

 

 

LITA zabezpečí licenciu aj pre iné spôsoby použitia

LITA v mene zastupovaného autora alebo dediča uzatvára zmluvy na zaradenie diela do súborného diela (zborník, encyklopédia, noviny, časopis), spracovanie literárneho diela napr. pre potreby dramatizácie, vyhotovenia scenára audiovizuálneho diela, adaptácie pre rozhlasové vysielanie. Uzatvára zmluvy na použitie diel na Internete, rozhlasovým a televíznym vysielaním, káblovou retransmisiou, predvedenia diel alebo ich častí recitáciou a pod.

Pri dojednávaní odmeny LITA vychádza z požiadaviek autora, z aktuálneho sadzobníka a našich dlhoročných skúseností v tejto oblasti, ktoré pre autora obyčajne znamenajú silnejšiu vyjednávaciu pozíciu.

 

„Duševná práca, duševné vlastníctvo a autorské práva boli u nás vždy akosi opomínané a ľudia sú oveľa ochotnejší zaplatiť za výsledok manuálnej práce ako za výsledok práce duševnej.
Napísať román, skomponovať skladbu alebo fotiť sa považuje za zábavu, niečo čo autor robí pre svoje potešenie, no je to práca ako každá iná a má byť primerane ohodnotená.
Potom autori môžu tvoriť a nemusia si hľadať dobre platené, no ich schopnostiam neadekvátne zamestnania a fušky.
Vďaka za každého, kto autorom pomáha postarať sa o všetku tú administratívu spojenú s autorskými právami. Pretože autori majú tvoriť, nie kontrolovať zmluvy.“
— Monika Kompaníková — spisovateľka

 

Nahlasovanie diel prostredníctvom portálu Moja LITA

Pre uplatňovanie práv autorov je veľmi dôležité, aby LITA vedela, ktorý autor aké dielo vytvoril. Diela a ich použitie autori nahlasujú prostredníctvom portálu Moja LITA.

 

Dôležité termíny

Nahlasovanie diel a registrácia ich použití cez portál Moja LITA prebieha vždy najneskôr do 28. februára za predchádzajúci rok, následne prebieha vyúčtovanie odmien.

 

Staňte sa zastupovaným autorom 

Stačí si stiahnuť a vytlačiť formulár Zmluvy o zastupovaní pre autorov.

Vyplnený a podpísaný ho pošlite na našu adresu:

LITA, autorská spoločnosť
Mozartova 9
811 02 Bratislava