Valné zhromaždenie LITA

Dňa 28. mája 2015 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie členov LITA, na ktorom schválilo  Správu o hospodárení LITA za roky 2013 a 2014, Správu o činnosti Výboru LITA a Správu o činnosti Dozornej rady LITA od posledného zasadnutia Valného zhromaždenia.

Predložená bola aj informácia o návrhu nového Autorského zákona, na príprave ktorého LITA aktívne participovala.

Valné zhromaždenie schválilo návrh na zmenu Stanov LITA odôvodnenú znením nového autorského zákona, ktorý vstúpi do účinnosti dňa 1. januára 2016. V zmysle prijatých zmien Stanov Valné zhromaždenie predĺžilo mandát súčasnému Výboru LITA a Dozornej rade LITA na  obdobie najneskôr do nadobudnutia účinnosti zmien Stanov LITA, ktorých nevyhnutnosť vyplýva z ustanovení nového autorského zákona platného dňom prijatia Národnou radou SR a účinného od 1. januára 2016.