Septembrové odmeny v praxi

Začiatkom septembra sme v LITA vyplatili odmeny za knižničné výpožičky a reprografické rozmnožovanie ich diel. V týchto dňoch autorom prichádzajú odmeny za ďalšie použitia ich diel, a to káblovú retransmisiu, rozmnožovanie pre súkromnú potrebu a verejný prenos prostredníctvom technických zariadení. Ak neviete, čo presne tieto pojmy znamenajú a chcete sa dozvedieť viac o systéme vyplácania odmien za tieto použitia, prečítajte si náš minuloročný článok s názvom Septembrové vyúčtovania odmien. Ak chcete krátko nazrieť do práce nášho dokumentačného oddelenia v súvislosti s odmenami práve za tieto použitia, čítajte ďalej.


library-849797_1920.jpg

Pri pozornom preštudovaní dokladu o vyúčtovaní zistíte, že sumy za jednotlivé použitia sa napriek rovnakým dielam, za ktoré sa výber uskutočňuje, navzájom líšia. Tento rozdiel je spôsobený výberom síce za tie isté diela ale od rôznych subjektov: v prípade káblovej retransmisie sa výber uskutočňuje od káblových operátorov, pri verejnom prenose prostredníctvom technických zariadení od ubytovacích a iných zariadení  (napr. reštaurácie, obchodné domy, predajne) a pri rozmnožovaní pre súkromnú potrebu od výrobcov a dovozcov nenahratých nosičov a technických zariadení umožňujúcich vyhotovenie rozmnoženiny diela (napr. CD, DVD nosič, mobilný telefón, USB kľúč, MP3, počítač, kamera, atď.).

Tento rok sme medzi autorov za všetky tri použitia dokopy – teda za káblovú retransmisiu, rozmnožovanie pre súkromnú potrebu a verejný prenos prostredníctvom technických zariadení – rozdelili sumu viac ako 1 600 000 Eur.

Pri rozdelení vyzbieraných odmien medzi autorov čerpáme z viacerých podkladov a veľkého množstva údajov z vysielania slovenských televíznych staníc. V LITA celoročne monitorujeme ich program, aby sme získali informácie, kde sa čo vysiela. Zároveň zisťujeme údaje o autoroch vysielaných diel. Vychádzame pritom z podkladov, ktoré nám posielajú televízie (za LITA zmluvne zastupovaných autorov), z nahlásení samotných autorov na online portáli Moja LITA (aj zmluvne nezastupovaní autori) a podkladov o zahraničných autoroch diel vysielaných na slovenských televíznych staniciach.

Pri niektorých autoroch, ktorých dielo bolo vysielané, nám však chýbajú kontaktné alebo bankové údaje potrebné k vyplateniu. Môže ísť aj o zomrelých autorov, pri ktorých nepoznáme všetkých nositeľov ich autorských práv. Všetkých ich evidujeme v tzv. zozname neidentifikovaných odmien. Venujte mu preto pozornosť, možno sa medzi nimi nachádzate aj vy alebo Váš známy.

Minulý rok sme z tzv. 3-rozúčtovania vyplatili 709 slovenských a 1624 zahraničných autorov.

remote-control-932273_1920.jpg

Do rozúčtovania sa zarátavajú diela odvysielané na tých staniciach, ktoré splnia podmienku priemernej ročnej sledovanosti a určitého počtu televíznych prípojok. Vyzbieranú sumu rozpočítavame medzi všetkých autorov, ktorí sa podieľali na diele a ktorých oblasť tvorby LITA zastupuje.

Na akých princípoch na Slovensku funguje vyberanie a vyplácanie odmien za jednotlivé použitia, ako sú stanovené výšky odmien či koeficienty na prerozdelenie medzi autorov, to všetko sa dozviete tu:

·         Káblová retransmisia

·         Rozmnožovanie pre súkromnú potrebu

·         Verejný prenos prostredníctvom technických zariadení


Bližšie informácie o rozúčtovaní odmien Vám poskytne Oddelenie dokumentácie a repartície LITA na emailovej adrese: dokumentacne@lita.sk. Ak Vás zaujímajú otázky týkajúce sa napr. spôsobov vyplácania odmien, DPH či 2% odvádzaných do umeleckých fondov, môžete sa obrátiť na Ing. Annu Sedláčkovú z Ekonomického oddelenia LITA emailom na sedlackova@lita.sk alebo telefonicky na čísle 02/67 20 93 10.